Algemene voorwaarden

www.slimenvoordeligonline.nl

 

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Slim en Voordelig Online.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Slim en Voordelig Online.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Slim en Voordelig Online gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Slim en Voordelig Online verrichtte handelingen.
 2. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst met Slim en Voordelig Online, een door Slim en Voordelig Online gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Slim en Voordelig Online en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Door (digitale) ondertekening van een offerte, overeenkomst of akkoord cq goedkeuring via e-mail wordt er een opdracht gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Slim en Voordelig Online en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Slim en Voordelig Online gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Slim en Voordelig Online zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Slim en Voordelig Online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Slim en Voordelig Online zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever. Het is niet toegestaan om deze zonder toestemming van Slim en Voordelig Online ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding. Het is niet toegestaan uitgebrachte offertes of facturen te publiceren.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Slim en Voordelig Online gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Slim en Voordelig Online van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Slim en Voordelig Online niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Slim en Voordelig Online.
 5. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels bankoverschrijving.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Slim en Voordelig Online aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per kwartaal vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 8. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (1) één maand voor de vervaldatum van de domeinnaam/het webhostingspakket. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Slim en Voordelig Online altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij
  automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 11. Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
  • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
  • Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
  • de voor Opdrachtgever gehoste website(s) mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 12. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Slim en Voordelig Online wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Slim en Voordelig Online mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Slim en Voordelig Online omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Slim en Voordelig Online zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Slim en Voordelig Online de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Slim en Voordelig Online is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Slim en Voordelig Online is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Slim en Voordelig Online steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Slim en Voordelig Online het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Slim en Voordelig Online zijn verstrekt, heeft Slim en Voordelig Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Slim en Voordelig Online het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Slim en Voordelig Online hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 8. Indien door Slim en Voordelig Online of door Slim en Voordelig Online ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst van overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Slim en Voordelig Online gefactureerd.
 2. Voor zover er voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Slim en Voordelig Online Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Slim en Voordelig Online, het elektronisch indienen van een opdracht via het orderformulier, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (één) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is 2 (twee) maanden.
 3. Onderhouds- en serviceovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 (één) kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Slim en Voordelig Online kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Slim en Voordelig Online gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. Slim en Voordelig Online heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Slim en Voordelig Online niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Slim en Voordelig Online zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Slim en Voordelig Online kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, verstuurt Slim en Voordelig Online de inhoud van het webhostingsaccount op verzoek naar Opdrachtgever. Binnen een week na beëindiging wordt alle inhoud van de server verwijderd.
 7. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst is Slim en Voordelig Online niet verantwoordelijk voor verhuizing van website(s) naar een derde webhostingprovider.

 

Artikel 9. Opslag- en datalimieten

 1. Slim en Voordelig Online kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van webhosting.
 2. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Slim en Voordelig Online na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, het Abonnement van Opdrachtgever eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.
 3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

 

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht éénmaal kleine wijzigingen door te geven aan Slim en Voordelig Online.
 4. De Opdrachtgever heeft 7 (zeven) dagen na ontvangst van het concept om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. 7 (zeven) Dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.
 5. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een opleverdocument.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Slim en Voordelig Online, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Slim en Voordelig Online daartoe bevoegd.
 2. De door Slim en Voordelig Online bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Slim en Voordelig Online.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Slim en Voordelig Online te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Slim en Voordelig Online van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Slim en Voordelig Online sluit met haar Opdrachtgevers.
 6. Alle door Slim en Voordelig Online ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Slim en Voordelig Online voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Slim en Voordelig Online zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Slim en Voordelig Online te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Slim en Voordelig Online in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Slim en Voordelig Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Slim en Voordelig Online kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 7. Slim en Voordelig Online is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendommen van derden die via Slim en Voordelig Online ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 8. Slim en Voordelig Online maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Slim en Voordelig Online is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Slim en Voordelig Online geen invloed kan uitoefenen.
 9. Slim en Voordelig Online is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Slim en Voordelig Online doorgevoerd.
 10. Slim en Voordelig Online is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 11. Slim en Voordelig Online is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Slim en Voordelig Online aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 12. Slim en Voordelig Online maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Slim en Voordelig Online is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen. Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Slim en Voordelig Online vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Slim en Voordelig Online. Slim en Voordelig Online is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Slim en Voordelig Online gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Slim en Voordelig Online kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

 

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Slim en Voordelig Online en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch
 3. Slim en Voordelig Online kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Slim en Voordelig Online heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 15. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Slim en Voordelig Online gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Slim en Voordelig Online verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.